Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 03.06-09.06.2013 r.

• O inwestycjach poinformował prezydent Choma podczas zorganizowanego 29 maja br. spotkania z mieszkańcami. Dwujezdniowa droga obwodowa o długości niespełna 4 kilometrów zacznie się na skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z ulicą 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty (wjazd do Sanwilu), a skończy skrzyżowaniem z ulicą Słowackiego. W ramach inwestycji szacowanej na ok. 142 miliony złotych planowane są również: rozbudowa 500-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 885 od włączenia obwodnicy do skrzyżowania z ulicą Obozową i Herburtów, rozbudowa 400-metrowego odcinka drogi krajowej nr 28 biegnącej w ciągu ulicy Lwowskiej, budowa połączeń wyżej wymienionych dróg z istniejącym układem komunikacyjnych miasta poprzez skrzyżowania typu rondo z ulicą Lwowską i ulicami Słowackiego/Dojazdową. Plan przewiduje ponadto skanalizowanie ulicy Mogielnickiego, Topolowej, Sieleckiej i Rolniczej, budowę dróg serwisowych, obiektów inżynieryjnych: przepustu na Kanale Bakończyckim (potok Sielec), wiaduktu nad linią kolejową Przemyśl – Malhowice, budowę układu odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, przepustami pod koroną drogi i urządzeniami do odprowadzania wód do odbiorników i ich oczyszczania, przebudowę infrastruktury technicznej, budowę oświetlenia oraz ekranów akustycznych. Wydane przez wojewodę zezwolenie na realizację inwestycji drogowej posiada rygor natychmiastowej wykonalności. (Życie Podkarpackie)

Reklama