Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 21.08-27.08.1999 r.

* Po licznych kontrowersjach i zaopiniowani projektu przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne w Warszawie, powstała ostateczna wersja herbu powiatu przemyskiego. Nasz powiat zyskał herb jako jeden z pierwszych w kraju. Według określonych kanonów herb musi posiadać symbol danej ziemi i nawiązywać do miejscowej tradycji. Na podstawie zapisów archiwalnych pracownicy Starostwa Powiatowego w Przemyślu opracowali wzór herbu. Przedstawia on orła dwugłowego białego w złotej koronie.

* W wyniku intensywnych opadów deszczu, gradu oraz wichury w nocy z 10 na 11 sierpnia powstały olbrzymie zniszczenia w dziesięciu powiatach województwa podkarpackiego. Największe szkody zostały wyrządzone w powiecie jasielskim i jarosławskim szczególnie w gminie Roźwienica. Zalanych lub podtopionych zostało blisko 1 200 gospodarstw, pięć ujęć wody, oraz 4 900 hektarów gruntów rolnych. Huragan zerwał lub uszkodził 330 dachów oraz zniszczył 200 hektarów lasów. Zamulonych zostało 140 studni. Wstępne starty oszacowano na ponad 53 i pół milona złotych. Szybka likwidacja szkód przekracza możliwości gmin i powiatów, a w budżecie wojewody nie ma niezbędnych pieniędzy na ten cel.

* Wojewoda Podkarpacki Zbigniew Sieczkoś wystąpił 23 sierpnia do Premiera z prośbą o przydzielenie z rezerwy budżetu państwa pieniędzy na likwidację szkód powstałych podczas ostatniej powodzi i huraganu. Prośbę wojewody wsparli parlamentarzyści z województwa podkarpackiego. Wojewoda podkreślił, że szybka likwidacja szkód przekracza możliwości gmin i powiatów, a w budżecie wojewody nie ma niezbędnych pieniędzy na ten cel. W tej samej sprawie wicewojewoda podkarpacki Marek Kuchciński wystąpił do Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, licząc na pozyskanie dodatkowych pieniędzy ze źródeł ministerialnych, głównie na likwidację szkód w urządzeniach melioracyjnych i lasach.

* Wojewódzki konserwator zabytków wystąpił do władz wojewódzkich i generalnego konserwatora zabytków o przyznanie specjalnych środków na renowację XVII w. kościoła w Siennowie koło Przeworska. Ta zabytkowa świątynia została zniszczona przed dwoma tygodniami podczas wichury. Poważne zniszczenia spowodował rosnący w pobliżu dąb. Wyrwane drzewo spadając połamało stropy i niemal całkowicie zniszczyło prezbiterium.

* W niedzielę przed kościołem archidiecezji przemyskiej przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanych rodzin z powiatu jarosławskiego. Przed dwoma tygodniami trąba powietrzna uszkodziła tam 150 domów i 270 gospodarstw. Wierni wychodzący z kościoła pokazali, że są ludźmi dobrego serca i nie szczędzili datków.

* Do spłacania należności podatkowych zbożem a nie pieniędzmi namawia rolników z naszego regionu Podkarpacka Izba Rolnicza. Byłby to wyraz sprzeciwu wobec niewłaściwej zdaniem izby polityki władz dotyczącej wsi i rolnictwa. Zdaniem przedstawicieli Podkarpackiej Izby Rolniczej brak skutecznej interwencji na rynku rolnym odbija się to niekorzystnie na rolnikach a w niedługim czasie uderzy to w konsumentów. Zarząd izby twierdzi, że prowadzona przez rząd polityka prywatyzacji sektora rolno-spożywczego służąca likwidacji niedoboru w budżecie państwa prowadzi w konsekwencji do utraty przez państwo wpływu na ceny skupu płodów rolnych.

* Nie udała się we wtorek blokada drogi w Cieplicach gmina Adamówka. Po uzyskaniu informacji o planowanej akcji protestacyjnej do Cieplic udał się komendant policji komisariatu w Adamówce. Na miejsce nie zdążyli przyjechać urzędnicy z gminy. Okazało się bowiem, że po kilkunastu minutach było już po wszystkim. Drogę próbował blokować rowerem tylko jeden rolnik. Pozostali się nie zjawili.

* "Jeżeli rząd nie zmieni polityki liberalnej na prospołeczną poprzemy czynnie wszystkie protesty społeczne" - ostrzegli we wtorek delegaci na piątym walnym zjeździe Regionu Podkarpackiego NSZZ Solidarność 80. Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący komisji krajowej Wiesław Szwałek stwierdził, iż obecny rząd wyczerpał zaufanie społeczeństwa. Jego zdaniem- "rząd nie rządzi, rząd stoi nierządem". Opowiedział się także za dymisją gabinetu Jerzego Buzka i przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi. Delegaci podkreślili iż zahamowanie zapaści gospodarczej i kulturowej kraju i regionu może nastąpić jedynie po odrzuceniu dotychczas realizowanego modelu ekonomicznego opartego na błędnie pojmowanych koncepcjach wolnego rynku.

* W piątek 20 sierpnia w Ruszelczycach rozpoczęto realizacje programu pod hasłem "Polsko-Ukraińska Szkoła Europejska". Uczestniczy w nim 40-osobowa grupa młodych ludzi z różnych organizacji młodzieżowych z terenu Polski i Ukrainy. Do piątku zajęcia będą odbywać się w podprzemyskiej miejscowości, a następnie uczestnicy przeniosą się do miejscowości Szkło na Ukrainie.

* Burzliwa dyskusja towarzyszyła wyborom Rady Podkarpackiej Kasy Chorych. Ostatecznie sejmik samorządowy wyłonił jej skład. Z pośród 17-tu miejsc w radzie 16 zajęły osoby wskazane przez AWS i jedną przez SLD. Rada Podkarpackiej Kasy Chorych decyduje miedzy innymi o tworzeniu oddziałów kasy, powołuje i odwołuje jej dyrektora oraz członków komisji skarg i wniosków. Członkowie rady mogą otrzymywać dietę w wysokości około tysiąca złotych.

* Spopularyzowanie sylwetki patrona miasta, przekazów i wydarzeń historycznych, to główny cel organizowanych w dniach 27-29 sierpnia "Dni Patrona Miasta Przemyśla Świętego Wincentego". Jak poinformowała Renata Nowakowska, naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, dni patrona mają nawiązywać do dawnej, przedwojennej tradycji oddawanej czci Świętemu, a także prezentować dorobek i walory Przemyśla. Podczas uroczystości, organizatorzy proponują atrakcyjne imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne promujące zdrowy styl życia i adresowane do całych rodzin. Święty Wincenty żył w drugim wieku na przedmieściach Rzymu. Wraz z kilkoma innymi chrześcijanami sprzedał cały swój majątek i głosił ewangelię. Dzięki ich działalności jeden z senatorów Juliusz, przyjął chrzest za co władze nakazały go stracić a ciało porzucić. Wincenty oraz jego towarzysze pochowali ciało Juliusza, po czym oskarżono ich o zniewagę bogów rzymskich oraz cesarza. Zmuszani torturami do zaparcia się wiary w Chrystusa nie wyrzekli się jej, w następstwie czego zostali straceni. Kościół uznał ich za świętych męczenników. Relikwie Świętego Wincentego w XVI w. trafiły do przemyskiego Kościoła Ojców Franciszkanów, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego.

* W Zespole Szkół Rolniczych w Nienadowej rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Przemyskiego. Głównym tematem spotkania jest stan przygotowań placówek oświatowych powiatu do rozpoczynającego się roku szkolnego.

* Z Paderborn wróciła grupa przemyskich sportowców, która przebywała tam od 19 sierpnia w ramach wymiany młodzieży między partnerskimi miastami. 43-osobowa grupa młodych sportowców została przywitana w Paderborn przez wiceburmistrza. Pierwszy dzień pobytu poświęcony był zwiedzaniu miasta. Gwoździem programu był udział przemyskich sportowców w rozgrywkach sportowych zorganizowanych z okazji roku jubileuszowego - (1.200 rocznicy spotkania Karola Wielkiego i papieża Leona III).

* Odegranie hejnału zainaugurowało w piątek Dni Patrona Miasta Przemyśla Świętego Wincentego. Przez trzy sierpniowe dni odbywać się będą liczne imprezy. Organizatorzy: Wydział Kultury Sportu i Turystyki, Ojcowie Franciszkanie oraz Miejski Klub Niedźwiadek przygotowali moc atrakcji. Wśród nich koncert muzyki elektronicznej w wykonaniu Władysława Komanderka, wieczór psalmów i pieśni z XIV w. w wykonaniu bractwa lutni oraz koncert zespołu Skaldowie. Intencją organizatorów jest przekazanie dorobku przede wszystkim rodzimych twórców chociaż nie zabraknie też artystów z poza Przemyśla. Szczególnym gościem zaproszonym na Wincentiadę będzie honorowy obywatel miasta Przemyśla pani Heidi Wernerus-Neuman z Paderborn.

* Złożony został kolejny wniosek o utworzenie w Przemyślu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pierwszy wniosek był niekompletny i wymagał poprawek. Wszyscy zainteresowani powstaniem uczelni mają nadzieję, że tym razem dokumentacja nie będzie wymagała poprawek. Zgodnie z projektem studia w Wyższej Szkole Zawodowej mają trwać trzy lata. Kształcenie odbywać się będzie w systemie dziennym i zaocznym w ramach dwóch instytutów: Nauk Humanistycznych i Polityki Regionalnej. Oferowane kierunki to: historia z archiwistyką, polonistyka, ochrona środowiska oraz polityka regionalna. Opiekę naukową będą sprawować UMCS, Uniwersytet Jagielloński i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

* Przedstawiciele Miejskiego Klubu Sportowego Polonia Przemyśl podpisali umowę sponsoringową z pragnącą na razie zachować anonimowość niemiecką firma. Realizacja zapisów umowy nastąpi do 10 września. Są już pierwsze efekty podpisanej umowy. Wiadomo już, że pierwszym trenerem przemyskich koszykarzy zostanie Mariusz Zamirski.

* Najprawdopodobniej za miesiąc na przejściu granicznym Korczowa - Krakowiec uruchomiona zostanie odprawa ruchu towarowego. Stan przygotowań do rozpoczęcia odprawy omawiano podczas spotkania przedstawicieli władz wojewódzkich Podkarpacia i Lwowa. Strona ukraińska jest już przygotowana natomiast po stronie polskiej infrastruktura zostanie przygotowana do końca sierpnia. Umowa o współpracy ma zostać podpisana podczas wrześniowego szczytu wojewódzkiego. Uczestniczyć w nim będą wojewodowie lwowski i podkarpacki.

* Województwo podkarpackie przystąpiło do euroregionu karpackiego. Uchwałę taką podjęto 25 sierpnia podczas posiedzenia sejmiku podkarpackiego. Wniosek o wstąpienie do Euroregionu poparło 37 radnych, przeciw było dziewięciu, dwóch wstrzymało się od głosu. Euroregion Karpacki skupiać ma przygraniczne regiony Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier i Rumunii. Współpraca miedzy nimi dotyczy takich dziedzin jak: gospodarka, nauka, ekologia, kultura i oświata. Składka członkowska jaką za uczestnictwo w tej strukturze wynosi 35 tysięcy dolarów. Na przedstawicieli województwa do Rady Euroregionu wybrano marszałka sejmiku Bogdana Rzońcę, wiceprzewodniczącego rady sejmiku Marka Ćwiąkałę oraz wojewodę Zbigniewa Sieczkosia.

* Województwo podkarpackie było drugim regionem w kraju w ponad 10-letniej historii instytucji rzecznika praw obywatelskich, którego mieszkańcy będą mogli osobiście bez konieczności wyjazdu do Warszawy przedstawić swoje problemy profesorowi Adamowi Zielińskiemu rzecznikowi praw obywatelskich. W czwartek pełnomocnik rzecznika praw obywatelskich Stanisałw Wileński spotkał się z wojewodą podkarpackim Zbigniewem Sieczkosiem oraz Krystyną Milar Szostek, dyrektorem zespołu do spraw lokalnych i samorządu terytorialnego Krystyną Milart Szostek. Rozmowy dotyczyły zasad i warunków przyjmowania obywateli przez rzecznika i jego współpracowników. Takie rozmowy zostały zaplanowane także na 27 sierpnia w Przemyślu.

* Na jednej z prywatnej posesji w Birczy natrafiono na fragmenty kości. Wiele wskazuje na to, że właśnie tu mogą spoczywać szczątki ponad dwudziestu żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii. 25 sierpnia prace sondażowe rozpoczęła tam grupa naukowców z Torunia. Na razie nie wiadomo czy znalezione szczątki są pochodzenia ludzkiego. Jeśli tak to przeprowadzona zostanie ekshumacja.

* Z okazji dziewiętnastej rocznicy porozumień sierpniowych i powstania "Solidarności" na 31 sierpnia zaplanowano w Przemyślu uroczystości jubileuszowe. O 17.00 delegaci komisji zakładowych spotkają się na Placu Legionów skąd z pocztami sztandarowymi udadzą się do katedry. Uroczysta mszę święta odprawi metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik. Po eucharystii pod obeliskiem ku czci księdza Jerzego Popiełuszki nastąpi złożenie wieńców i kwiatów.

* W najbliższa niedziele w Szówsku odbędą się wojewódzkie dożynki. Rozpocznie je o godzinie 12.00 Msza Święta. Oprócz władz wojewódzkich, parlamentarzystów z naszego regionu, wójtów i starostów z Podkarpacia udział w nich wezmą przedstawiciele premiera Jerzego Buzka. Po uroczystej Mszy Świętej zaplanowano poświęcenie miejscowego ośrodka zdrowia.

* Pod honorowym patronatem starosty przemyskiego Mariusza Grzedy w gminnym ośrodku kultury w Babicach rozpocznie się dzisiaj festyn w gminie Krzywcza - "Dni pogórza przemyskiego". W pierwszym rekreacyjno-sportowym dniu organizatorzy zaplanowali otwarte indywidualne mistrzostwa juniorów i seniorów powiatu przemyskiego w szachach szybkich, powiatowy spływ kajakowy, biegi przełajowe kobiet i mężczyzn oraz wielobój pracowników samorządowych. Drugi dzień imprezy pod nazwą Folkowa Nuta zainauguruje występ kapeli podwórkowej beka z Przeworska i zespołu muzycznego Hela z Nienadowej. O godzinie 15.00 rozpocznie się spotkanie rodzin muzykujących z terenu województwa podkarpackiego. Na zakończenie zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki przemyskiego zespołu ZIZI.

* Zakończył się trwający od dłuższego czasu konflikt pomiędzy częścią rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Małkowicach a dyrektorką tej placówki. Zarząd gminy przyjął rezygnacje Haliny Sekuły z pełnienia obowiązków dyrektora szkoły. Jak powiedział nam wójt gminy Orły rezygnacja nie była związana ze stawianymi przez rodziców zarzutami, które ostatecznie okazały się nieprawdziwe co podkreślił wyrok sądowy. Poinformował nas również, że Najwyższy Sąd Administracyjny uchylił wszystkie decyzje wydane przez kuratora oświaty w Przemyślu. Od pierwszego września funkcje dyrektora szkoły będzie pełnił dotychczasowy zastępca pan Wasiewicz.

* 28 i 29 na terenie stadniny koni w Stubnie zostaną rozegrane regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. W zawodach, których organizatorem jest Klub Jeździecki Stubno weźmie udział 45 koni z dziewięciu klubów. Impreza rozpocznie się o godzinie 15.00.

* W poniedziałek zakończył się Ogólnopolski Turniej Szachowy Niewidomych o Puchar Ziemi Przemyskiej. Turniej trwał od wtorku w Ośrodku Rechabilitacyjno-wypoczynkowym "Start" w Olszanach. Wzięło w nim udział 32 zawodników z klubów Sportowych Gdyni, Łodzi, Bydgoszczy, Włocławka, Opola, Kielc, Krakowa, Przemyśla. Puchar i miejsce I zajął Mariusz Król z Przemyśla, II Bernard Olejnik z Bydgoszczy i III Zbigniew Szymański z Opola.

* W ubiegłą sobotę odbył się III Turniej Strzelecki Ziemi Przemyskiej zorganizowany przez Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Przemyślu. W tym roku LOK obchodzi jubileusz 55-lecia. Na pierwszym miejscu uplasował się Wacław Zubilewicz z Tygodnika Pogranicze. Drugie miejsce zajął Ryszard Kosterkiewicz z Tygodnika Podkarpackiego i wreszcie trzecie ale też zaszczytne miejsce zajął Tomasz Rytwiński również z Tygodnika Podkarpackiego.

* W przedmieściu dubieckim już po raz szósty zorganizowany został zlot Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. Jak powiedział prezes stowarzyszenia Paweł Wielgus celem tegorocznego zlotu, który rozpoczął się w ubiegłą niedziele jest zgłębianie przez młodzież ośmiu błogosławieństw. Podczas trwającego tydzień spotkania zaproszeni duchowni głosić będą homilię na temat błogosławieństw na kanwie homilii Ojca Świętego Jana Pawła II z ostatniej pielgrzymki do Polski. W zlocie oprócz młodzieży z archidiecezji przemyskiej uczestniczyć będą goście z innych diecezji. W sumie blisko 250 osób.

* Rzadkie gatunki orłów, barwne i zarazem unikalne wypchane ptaki można obejrzeć w bolestraszyckim Arboretum na prezentowanej tam wystawie pt. "Chrońmy ptaki". Niewątpliwą atrakcją wystawy mieszczącej się w 17-wiecznej oficynie zabytkowego dworu jest ukazanie ptaków w ich naturalnym środowisku. Większość z prezentowanych tu ponad stu ptaków pochodzi ze starych kolekcji. Na zwiedzających duże wrażenie robią ptaki drapieżne, sowy a także kącik ptaków wodnych z prawdziwymi trzcinami i oczkiem wodnym.

Reklama