Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 01.05-07.05.1999 r.

* Liczna grupa mieszkańców Przemyśla wzięła udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę uchwalenia konstytucji 3-go maja. Na wzgórzu zamkowym przed obeliskiem upamiętniającym majową konstytucje okolicznościowe przemówienia wygłosili między innymi parlamentarzyści: Witold Kowalski, Andrzej Zapałowski oraz Krzysztof Kłak. W imieniu delegacji podkarpackiego urzędu wojewódzkiego kwiaty przed obeliskiem złożyli wicewojewoda Marek Kuchciński oraz Mariusz Olbromski. W uroczystościach uczestniczyli ponadto delegacje wojska, policji, organizacji patriotyczno-kombatanckich oraz reprezentanci ugrupowań politycznych.

* Zarząd miasta Przemyśla zapoznał się z propozycją PHU Darway z Ustrzyk Dolnych dotyczącą budowy na terenie miasta domów o standardzie socjalnym z przeznaczeniem dla rodzin o złej kondycji finansowej. Firma planuje wybudowanie 25-ciu czterorodzinnych domów i administrowanie tym osiedlem. Jego mieszkańcy, w celu obniżenia kosztów utrzymania, mogliby też zgodnie z propozycją oferenta wykonywać nieodpłatnie drobne prace na rzecz miasta. Zarząd wstępnie wyraził zainteresowanie pomysłem. Dalsze działania mogą być jednak podjęte dopiero po dokładnym rozpoznaniu rozmiaru potrzeb mieszkańców miasta, znalezieniu uzbrojonego terenu a także szczegółowych warunków tej formy budownictwa i finansowego wkładu miasta.

* W czwartek w Przemyślu przebywali mer Mościsk Włodzimierz Wołk i pracownik aparatu skarbowego miasta Użgorod Nikołaj Kompanijec. Byli oni uczestnikami szkolenia zorganizowanego przez stowarzyszenie gmin małopolski dla samorządowców z Ukrainy. Wizyta pozwoliła im na zapoznanie się z szeroko pojętymi problemami finansów samorządu i ich zarządzaniem z uwzględnieniem stanu przed i po reformie administracyjnej kraju. Służyło temu spotkanie z naczelnikiem wydziału finansowego. Jak poinformował nas Witold Wołczyk z biura zarządu miasta gości interesowała również wymiana turystyczna i praca naszych placówek związanych z tą dziedziną. Pobyt gości był też okazją do spotkania z prezydentem Tadeuszem Sawickim. Rozmawiano miedzy innymi o nawiązaniu bliższych kontaktów miedzy Przemyślem a Mościskami, wymianie informacji na temat sytuacji kryzysowych i potrzebie współpracy policji i straży pożarnej obu miast.

* Na terenie wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przy ulicy Topolowej w Przemyślu zostały rozegrane powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju motoryzacyjnego zorganizowane przez Kuratorium Oświaty, Komendę Powiatową Policji, Polski Związek Motorowy oraz Ośrodek Ruchu Drogowego. Do rywalizacji stanęło pięć trzyosobowych drużyn ze szkół średnich z Przemyśla i Nienadowej. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu w składzie Tomasz Pipski, Maciej Lewicki i Piotr Mucha.

* Wydział budownictwa i gospodarki przestrzennej przedstawił plan budowy miejsca upamiętnienia na byłym cmentarzu żydowskim przy ulicy Rakoczego w Przemyślu. Zarząd miasta wyraził wolę umożliwienia rozpoczęcia procedury jego utworzenia, jako że gmina Przemyśl jest właścicielem tego terenu. Inwestorem jest gmina żydowska w Krakowie a koncepcja projektowa została przygotowana przez architekta Bogusława Gębarowicza. Projekt zakłada budowę ogrodzenia, odtworzenie bramy wejściowej od strony południowej i postawienie tablic upamiętniających.

* Centralne obchody święta Straży Granicznej odbędą się w tym roku w Przemyślu. Jak informuje rzecznik major Tadeusz Dańczak uroczystość połączona będzie z wręczeniem sztandaru i nadaniem imienia Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Na patrona oddziału wybrano generała brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego, Komendanta Straży Granicznej drugiej Rzeczypospolitej w latach 1928-1939. Na uroczystość, która odbędzie się 16 maja zaproszeni zostali przedstawiciele najwyższych władz państwowych, służb granicznych państw sąsiednich, władze wojewódzkie i miejskie oraz sponsorzy. W programie obchodów ósmej rocznicy powstania straży granicznej zaplanowano miedzy innymi: uroczysty apel na rynku miejskim, wręczenie sztandaru i odznaczeń oraz część artystyczną, po której mieszkańcy Przemyśla będą się mogli posilić żołnierską grochówką.

* Na koniec kwartału bieżącego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy w Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie wynosiła 28 tys. 502 osoby. W porównaniu z ubiegłorocznym okresem jest to o 2 tysiące 528 osób więcej i aż o 3 tys. 776 w odniesieniu do grudnia 98 roku.

* Zarząd miasta Przemyśla zadecydował o obniżeniu stawki czynszu dzierżawnego na przemyskim zieleniaku z 50 złotych za metr kwadratowy do 35 złotych. Ulga dotyczy jednak tylko tych handlujących, przy których stoiskach tak zwana wystawka jest większa niż dwa metry.

* Egzekucja mandatów w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Jako przykład podano: przemyski urząd wojewódzki wydał miejscowej komendzie rejonowej policji 470 bloczków mandatowych gotówkowych i 490 kredytowanych, mimo że policjanci nie rozliczyli się z pobranych wcześniej blisko 390 bloczków gotówkowych i ponad 260 kredytowanych. Podobnie było w Jarosławiu gdzie policja nie rozliczyła się z 240 bloczków. Zdaniem NIK wyniki przeprowadzonej kontroli świadczą nie tylko o zaniedbaniach pracowników urzędów ale również o niedostatecznej kontroli przestrzegania prawa przez organy administracji publicznej.

* Miejska struktura stowarzyszenia Młodzi Konfederaci w Przemyślu zwróciła się z prośba do rady miasta o ponowne dokonanie analizy dotyczącej przeznaczenia środków finansowych na oprawę muzyczna w miejskich uroczystościach patriotycznych przez przemyską orkiestrę dętą przy jednostce wojskowej 99 33. Zdaniem konfederatów przyznane na 99 rok środki zapewnia oprawę muzyczną tylko dwóch imprez. Przewodniczący przemyskiego stowarzyszenia Artur Brożyniak uważa, iż nie można dopuścić do rozwiązania orkiestry która jego zdaniem jest niezbędna podczas uroczystości państwowych i kościelnych.

* Poseł Krzysztof Kłak po raz kolejny zwrócił się do minister Hanny Suchockiej z prośbą o utrzymanie w Przemyślu Sądu okręgowego. Poseł uważa, że Przemyśl i okolice położone kilkanaście kilometrów od granicy jest szczególnie narażony na działanie grup przestępczych masowo napływających z Ukrainy i Rosji. Jego zdaniem miasto spełnia wszelkie warunki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sądu posiadając odpowiednie, zmodernizowane zaplecze lokalowe oraz doświadczona i przygotowaną kadrę zawodową. O wysokim poziomie zawodowym środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego z terenu Przemyśla świadczy fakt delegowania a później nominacji sędziów na sędziów sądu apelacyjnego w Rzeszowie a prokuratorów na prokuratorów prokuratury apelacyjnej i krajowej. Za pozostawieniem okręgowego sądu i prokuratury okręgowej przemawiają ponadto argumenty topograficzne. Krzysztof Kłak wyjaśnia, że rozległy teren i połączenia komunikacyjne z Przemyślem powodują, że odmienna lokalizacja może być czynnikiem utrudniającym i opóźniającym sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości a także utrudni dostęp do sądu mieszkańcom regionu.

* Zarząd miasta Przemyśla omówił projekt statutu związku międzygminnego, który po powstaniu miałby zawiązać spółkę z firmą EWE AG Polska - zajmująca się dostarczaniem usług komunalnych. Projekt został wstępnie zaakceptowany i skierowany do komisji Rady Miejskiej. W trakcie najbliższego pobytu przedstawiciela firmy doktora Caspara Jurgensa na terenie Podkarpacia dojdzie do ostatnich korekt projektu i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

* W czwartek podczas pierwszego posiedzenia rady regionalnej Unii Wolności Podkarpacia wybrano dwóch wiceprzewodniczących, sektretarza, skrabnika i pieciu członków. Z byłego województwa przemyskiego w skład zarządu weszły dwie osoby. Wiceprzewodniczącym został Wojciech Kalinowski z Przemyśla a członkiem zarzadu Zbigniew Możdzeń z Jarosławia. Przewodniczący rady regionalnej unii wolności wybrany został na zjeździe dwa tygodnie temu. Został nim rzeszowski adwokat Jerzy Borcz.

* Ponad 1200 złotych dla uchodźców z Kosowa udało się zebrać przedstawicielom caritasu archidiecezji przemyskiej na festynie zorganizowanym przez wydział kultury, sportu i turystyki na wzgórzu zamkowym z okazji święta trzeciego maja. Ponadto ze sprzedaży wojskowej grochówki uzyskano nieco ponad1000 złotych. Pieniądze zostały już przekazane na konto caritasu utworzone specjalnie do gromadzenia środków na udzielenie pomocy uchodźcom. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, wykonawcom i mieszkańcom, którzy tłumnie przybyli pod zamek kazimierzowski.

* Podczas czwartkowego posiedzenia zarząd miasta Przemyśla zapoznał się i zatwierdził ogólny projekt zagospodarowania przemyskiego Rynku i Placu Dominikańskiego. Jak poinformował nas Witold Wołczyk z biura zarządu miasta projekt jest elementem większej koncepcji rewitalizacji Starego Miasta. Do tej pory przygotowane zostały projekty dotyczące Placu Katedralnego oraz ulicy Kazimierza Wielkiego i Franciszkańskiej. Projekt precyzuje między innymi wygląd posadzek i zieleni, definiuje charakter poszczególnych części Rynku i Placu Dominikańskiego, przewiduje także częściowe lub całkowite odtworzenie niektórych, nieistniejących już elementów zabudowy.

* W Przemyślu gościł podsekretarz stanu w ministerstwie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Marek Michalik. Gość spotkał się w piątek z przemyskim starosta, zwiedził również bazylikę archikatedralną. Zaplanowano ponadto zwiedzenia kościoła świętej Teresy i spotkanie z proboszczem kościoła garnizonowego ks. majorem Andrzejem Gutem, spotkanie w urzędzie miasta oraz wizytę w miejskiej oczyszczalni ścieków i w MZK. Następnie w sali starostwa powiatowego Marek Michalik spotkał się z dziennikarzami. Po konferencji gość zwiedził Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Pacławskiej.

* Przemyscy harcerze przygotowują się do ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 21-23 maja. Z samego Przemyśla jedzie około stu zuchów, harcerzy i instruktorów. Najważniejszym punktem pielgrzymki, która odbywać się będzie pod hasłem "O panie Boże Ojcze nasz w opiece swej nas miej" jest akt zawierzenia białej służby Związku Harcerstwa Polskiego 1999. Uczestnicy będą rozważać sens i cel uczestnictwa we wspólnocie harcerskiej jako daru od Boga Ojca w trzecim ostatnim roku przygotowań do wielkiego, jubileuszu roku dwutysięcznego. Za naszym pośrednictwem komendant hufca ZHP Ewa Leśniak prosi sponsorów o pomoc w sfinansowaniu pielgrzymki. Numer konta: BDK oddział Przemyśl 10701470-2831-2221-0100.

* Komenda Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej przygotowała bogatą ofertę. Od 28 czerwca do 11 lipca będzie można wypoczywać w Ruszelczycach nad Sanem. Następne turnusy odbędą się w terminie od 12 do 25 lipca, od 26 lipca do 8 sierpnia i od 9 do 22 sierpnia. W dniach od 12 do 25 lipca komenda hufca zaprasza na obóz wypoczynkowy pod namiotami w Krynicy Morskiej. Kolejne dwa turnusu tym razem w Łazorach nad Tanwią zaplanowano na 12-25 lipiec oraz od 25 lipca do 7 sierpnia. Będzie to kolonia zuchowa dla dzieci od klasy pierwszej do czwartej. Trzy turnusy zaplanowano ponadto na mazurach nad jeziorem w miejscowości Jerutki. Pierwszy turnus od 1 do 14 lipca , kolejne 15-28 lipiecl i od 29 lipca do 11 sierpnia.

* Kilka dni temu w Przemyślu odbyło się szóste walne zgromadzenie członków oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W trakcie posiedzenia zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrali nowe władze. Przewodniczącym związku ponownie został wybrany inżynier Bogusław Gębarowicz. Uczestnicy podjęli uchwałę precyzującą kierunki działania oddziału w latach 1999-2001. Zarząd główny polskiego związku inżynierów i techników budownictwa w uznaniu dużego wkładu pracy na rzecz związku przyznał Teresie Stojanowskiej, Januszowi Kowalskiemu i Romanowi Curzytkowi srebrne odznaki.

Reklama