Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 20.03-26.03.1999 r.

* Około dwustu przedstawicieli gmin i powiatów z Podkarpacia w tym samorządowcy z byłego województwa przemyskiego uczestniczyli w Rzeszowie w specjalnym szkoleniu dotyczącym "Programu aktywizacji terenów wiejskich". Szkolenie prowadzili konsultanci z finansującego program banku światowego. Jak informowaliśmy województwo podkarpackie jako jedno z siedmiu w Polsce otrzyma w ciągu kilku najbliższych lat 150 milionów dolarów. Będzie to bezzwrotna pożyczka Banku Światowego przeznaczona na poprawę infrastruktury wsi. Do końca marca gminy muszą przedstawić projekty inwestycji, na które chcą otrzymać finansowe wsparcie. Pieniądze z banku światowego gminy mogą przeznaczyć między innymi na budowę i remonty dróg, kanalizacje, oczyszczalnię ścieków oraz rozbudowę szkół. W przyjmowaniu projektów inwestycji pośrednikiem miedzy Bankiem Światowym a gminami będzie rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Konsultanci Banku Światowego podobne szkolenie przeprowadzą w najbliższy wtorek w Przeworsku.

* Do 25 marca kierownictwo targowiska "Polonia" w Przemyślu przyjmowało wpłaty od wszystkich handlowców prowadzących działalność gospodarczą na targowisku za zaległe należności oraz wydawało do podpisu nowe umowy dzierżawne, które pozwolą na dalsze prowadzenie działalności handlowej. Kierownictwo targowiska informuje, że osoby handlujące, które nie uiszczą należnych opłat będą musiały opuścić bazar wraz z punktem handlowym.

* W ciągu ostatniego weekendu drastycznie wzrosła liczba interwencji funkcjonariuszy straży pożarnej w związku z wiosennym wypalaniem traw. Na 400 zanotowanych pożarów, do 300 doszło tylko w ciągu ostatniej soboty i niedzieli. Przy wietrznej pogodzie wystarczy kilkanaście minut, aby niekontrolowany ogień rozprzestrzenił się na ogromnej powierzchni. Ludzie nie zdają sobie sprawy, ze płomienie mogą ogarnąć budynki gospodarcze i doprowadzić do nieszczęścia. Wypalanie zaczyna się wczesną wiosną i jest prawdziwą plagą dla strażaków.

* 21 marca w niedzielę w Pruchniku rozpoczęły się drugie teatralne misteria wielkopostne pod hasłem "Kochać znaczy powstawać". O godzinie 17.30 w sali widowiskowej miejscowa grupa wokalna wykona pieśni i utwory wielkopostne. W tym samym dniu zespół teatralny z parafii Niebocko przedstawił spektakl "Znak Krzyża " w reżyserii księdza Edwarda Stępnia; 23 marca teatr z parafii Zarzecze przedstawił "Misterium Męki Pańskiej" natomiast 28 marca teatr amatorski z Pruchnika przedstawi spektakl w reżyserii Haliny Wojdyło Nazarejczyk. W tym dniu nastąpi także ogłoszenie konkursu na palmę wielkanocną. Całość prowadzić będzie ksiądz Robert Gazdowicz

* W Przemyślu podczas posiedzenia honorowej kapituły konkursu "8 wspaniałych" wyłoniono sześciu laureatów. Są to: Estera Bereś, Bernardeta Matusz, Tomasz Pudłocki, Łukasz Miśko, Ewelina Kość i Katarzyna Wojnowicz. Komisja postanowiła także wyróżnić Teresę Lis i Marcina Hipnera. Spośród szóstki laureatów Bernardeta Matusz została wytypowana do reprezentowania miasta i kandydowania do ogólnopolskiej ósemki wspaniałych.

* Na poniedziałek przeniesiony został w większości przemyskich szkół dzień wagarowicza. Coraz częściej uczniowie szkół podstawowych i licealiści decydują się pozostać tego dnia na terenie szkoły. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że członkowie samorządów szkolnych i nauczyciele przygotowali wiele atrakcji dla uczniów. I tak w większości szkół rozgrywane były mecze koszykówki nauczyciele - uczniowie. Jedno z takich zmagań w II Liceum Ogólnokształcącym zakończyło się remisem 36:36. W szkołach podstawowych największym powodzeniem cieszyły się mini listy przebojów. Na ulicach spotkać można było przebierańców, bo to już tradycja tego dnia.

* O wspólnej promocji regionu, opiece społecznej i niektórych instytucjach oświatowych mówiono podczas spotkania przemyskich władz powiatowych: grodzkich i ziemskich. Przedstawiciele obu stron, Zarządu Miasta Przemyśla z prezydentem Tadeuszem Sawickim i Zarządu Powiatu Przemyskiego ze starostą Mariuszem Grzedą na czele, wymienili wiele obszarów, na których możliwe byłoby porozumienie i współdziałanie, a w przyszłości być może współfinansowanie. Na początek uzgodniono wspólną kandydaturę na stanowisko szefa Miejskiej Komendy Straży Pożarnej.

* Ułanowskie bractwo flisackie rozpoczęło przygotowania do spływu Sanem z Jarosławia do Sandomierza. Tegoroczny spływ, którego trasa liczyć będzie 150 kilometrów będzie miał wyjątkowo uroczysty charakter. Przybycie tratw do Sandomierza znalazło się w oficjalnym programie powitania papieża Jana Pawła II w diecezji sandomierskiej.

* Po reformie administracyjnej państwa samorządy terytorialne przejęły opiekę nad działalnością kulturalną. Zarówno nad tworzeniem kultury jak i jej upowszechnianiem. Samorząd przemyski przygotowuje się do debaty nad budżetem miasta na rok 1999. Cześć z tych funduszy przeznaczona zostanie na działalność kulturalną. Działająca przy radzie miasta komisja promocji kultury i ochrony dóbr kultury, której przewodniczącym jest Marek Kuchciński planuje większe środki na kulturę od propozycji zgłoszonych przez zarząd miasta. Spotkanie informacyjne poświęcone przemyskiej kulturze odbyło się w środę o godzinie 10:00 w siedzibie Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego.

* Przeworski oddział zakładu ubezpieczeń społecznych informuje swoich świadczeniobiorców, że przejściowe trudności finansowe zakładu wynikają bezpośrednio ze zmiany zasad rozliczania się płatników składek. Zmiany te są konsekwencją sposobu ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dochodu na przychód. Spowodowało to, że część płatników składek wypłacając wynagrodzenie styczniowe w lutym przesunęła automatycznie płatność składek o jeden miesiąc. Prezes ZUS stoi na stanowisku, że przejściowe trudności nie mogą rzutować na terminarz wypłat należnych świadczeń. Podjął wiec decyzję o zaciągnięciu krótkoterminowego kredytu na preferencyjnych warunkach. Kredyt ten umożliwił terminową wypłatę świadczeń emerytom i rencistom. ZUS zapewnia, że wystąpienie przejściowych trudności finansowych związanych z realizacją ustawowych zadań nie wpłynie na terminową wypłatę świadczeń ani też na terminy przekazywania składek do kas chorych.

* Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przy współpracy ze stroną ukraińską udaremnili wczoraj nielegalne przekroczenie granicy przez kilkunastu obywateli Sri Lanki. W godzinach nocnych w okolicach Wielkich Oczu straż graniczna zatrzymała podejrzanie zachowującego się Polaka. Istniało przepuszczenie, że może być on kurierem oczekującym na grupę nielegalnych imigrantów z Ukrainy. Powiadomiono ukraińskich pograniczników, którzy stwierdzili, że pas graniczny został naruszony. W wyniku podjętych działań strona ukraińska zatrzymała dwunastoosobową grupę osób, których zamiarem było przedostanie się z Polski do Niemiec.

* 24 marca w ośrodku doradztwa rolniczego w Korytnikach odbyło się seminarium na temat "Organizacja rynku rolnego oraz jego ochrona przed importem artykułów rolnych". Podczas spotkania przedstawiciele ministerstwa rolnictwa i gospodarki żywnościowej przedstawili aktualny stan realizacji oraz perspektywy programu budowy sieci rynków hurtowych i giełd. Dyskusja dotyczyła również organizacji i funkcjonowania rynku rolnego na terenie województwa podkarpackiego, ochrony celnej rynku krajowego przed importem artykułów rolno-spożywczych oraz zasad kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej produktów rolno-spożywczych sprowadzanych do Polski.

* W miejsce dotychczasowego Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego powstał w Przemyślu Zarząd Powiatowy tej organizacji. Prezesem został wybrany Stanisław Bugiera, a jego zastępcami Henryk Amarowicz i Czesław Michalik, a sekretarzem Jerzy Paczkowski. Zadaniem nowego zarządu będzie koordynowanie działalności uczniowskich klubów sportowych na terenie całego powiatu przemyskiego oraz organizacja zawodów międzyszkolnych, a także współuczestnictwo w urządzaniu imprez regionalnych.

* 24 marca w Rzeszowie rozpoczęła się piętnasta konferencja sprawozdawcza poświecona badaniom archeologicznym prowadzonym w ubiegłym roku na terenie Podkarpacia, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji. Podczas spotkania przedstawione zostanie sprawozdanie miedzy innymi z prac przeprowadzonych na cmentarzysku w Paluchach koło Krzywczy. Przedstawiona zostanie również informacja o wykopaliskach w Bachórzu i wczesnośredniowiecznej osadzie w Lubaczowie. Omawiane będą także badania kurhanu kultury ceramiku sznurowej, który został odkryty w lutym ubiegłego roku w Średniej koło Krzywczy.

* Od stycznia tego roku na terenie działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży granicznej wydalono z Polski na Ukrainę 432 osoby. Jak poinformował nas major Tadeusz Dańczak pełniący obowiązki rzecznika bieszczadzkiego oddziału. Na Ukrainę deportowano głównie obywateli Bułgarii, Armenii i Ukrainy. Wśród wydalonych znalazł się także jeden Nigeryjczyk. Główne powody deportacji to przekroczenie terminu pobytu w Polsce, nielegalne przekroczenie granicy z Polski do Niemiec oraz stręczycielstwo i nierząd.

* W niedzielę 28 marca, o godzinie 10 na parkingu przy salonie Daewoo na ul. Zana w Przemyślu odbędzie się sprawnościowa jazda samochodem zorganizowana przez działaczy przemyskiego Auto Sport Klubu. Zawody będą dostępne dla wszystkich kierowców amatorów. Zapisy u organizatorów bezpośrednio przed imprezą.

* W Przemyślu odbył się finał konkursu recytatorskiego "Strofy o ojczyźnie", którego organizatorem była komenda hufca ZHP imienia Orląt Przemyskich. Wśród zuchów zwyciężyli Edyta Woźniak i Piotr Godzień z Żurawicy. Drugą nagrodę zdobył Dawid Wlicki z przemyskiej piętnastki i miejsce trzecie zuchy ze szkoły numer 8 w Przemyślu Ameliua Klimczyk i Marcin Partyka. W grupie harcerzy pierwsze miejsca zajeły reprezentantki drużyny harcerskiej ze Stubna: Anna Maria Kaliszczak oraz Anna Cwarek. Spośród starszych harcerzy pierwszą nagrodę przyznano Sabinie Bednarczyk z ósmej drużyny starszoharcerskiej.

* Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje 5 kwietnia po raz pierwszy dla Przemyśla świąteczne spotkanie samotnych członków związku. Jak poinformował nas prezes związku Stanisław Sopel zorganizowanie spotkania stało się możliwe dzięki pomocy rady osiedlowej oraz właścicielom przemyskiego klubu VIVA.

* Senator Witold Kowalski po raz kolejny wystąpił do Anny Knysok Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej o powołanie w Przemyślu punktu informacyjno -konsultacyjnego kasy chorych z zadaniami rozszerzonymi o monitorowanie dostępności udzielanych świadczeń. 12 lutego przyszła odpowiedz na poprzednie pismo senatora. Anna Knysok zapewniała w nim, że zgodnie z oczekiwaniami w najbliższych tygodniach powstanie w Przemyślu planowany wcześniej punkt konsultacyjno - informacyjny. W przesłanym kilka dni temu piśmie senator poinformował, że do chwili obecnej punkt nie został uruchomiony. Na zakończenie Witold Kowalski prosi o szczegółową odpowiedź i wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób odpowiadających za całą sprawę.

* Na najbliższy poniedziałek zaplanowano sesję budżetową Rady Miasta Przemyśla. Oprócz spraw budżetowych radni zajmą się również nadaniem statutów: bibliotece, gimnazjom oraz Zarządowi Dróg Miejskich w Przemyślu. Podjęta zostanie także uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy miejskiej Przemyśla. Przebieg sesji transmitowany będzie na antenie radia HOT.

* Tylko do świąt na przemyskim dworcu PKP istnieć będzie komisariat kolejowy. Decyzja o likwidacji tej placówki wiązała się z wysokim czynszem. Tymczasem kolej obniżyła czynsz z około 1900 zł do 700 zł. Pomimo znacznego obniżenia czynszu decyzją Komendanta Miejskiej Policji w Przemyślu komisariat ulega likwidacji a jego pracownicy zostają przeniesieni do Żurawicy, Medyki i różnych wydziałów Komendy Miejskiej Policji.
Jak widać wysokie czynsze "dają popalić" nie tylko mieszkańcom nowych osiedli!

* Po negocjacjach z przedstawicielami kuratorium oświaty rodzice uczniów szkoły podstawowej w Rozborzu Długim zawiesili w czwartek trwającą od dziewięciu dni okupacje szkoły. W najbliższy poniedziałek podczas sesji rady gminy sprawa utworzenia w Rozborzu Długim gimnazjum zostanie ponownie rozpatrzona.

* Adam Hajduk z Przemyśla zdobył pierwsze miejsce na zorganizowanej w Rzeszowie Środowiskowej Giełdzie Piosenki Studenckiej. Impreza, której organizatorem był studencki klub "Pod Palmą" ma blisko dwudziestoletnią tradycję. W nagrodę Adam Hojdak wystąpi na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.

* W Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej gości dziennikarz tygodnika holenderskiego Vri Nederlander. Jak poinformował nas pełniący obowiązki rzecznika bieszczadzkiego oddziału major Tadeusz Dańczak głównym celem podróży zagranicznego gościa jest przedstawienie zachodniej opinii publicznej przyszłych granic Unii Europejskiej i NATO. Wczoraj Vri Niderlandr przyjrzał się granicy w bieszczadach. Wizyta holenderskiego dziennikarza w bieszczadzkim oddziale jest zakończeniem dość długiej podróży po obrzeżach całej Polski czego efektem będzie reportaż o stanie granic naszego kraju. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wejdziemy w struktury państw Unii Europejskiej.

* W niedzielę do przemyskiego szpitala pogotowie ratunkowe przywiozło 50-letniego mężczyznę z ciężkimi obrażeniami głowy. Poszkodowanego poddano zabiegowi chirurgicznemu, w czasie którego zmarł. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Reklama